Shabbat Dinner Hits Tamarama Beach » feb16-news-shabat

Photo: Jane Evans